Zpracování osobních údajů

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ  
  Zpracování osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady, abychom vás jako své zákazníky nebo odběratele našich služeb informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.  Prostřednictvím těchto Zásad o zpracování osobních údajů vám chceme poskytnout informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich zákazníků a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat.
 2. DEFINICE POJMŮ 
  1. Osobní údaje
   Osobní údaje jsou všechny údaje, na jejichž základě může být Subjekt údajů identifikován.
  2. Subjekt údajů
   Subjekt údajů je identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba.
  3. Správce osobních údajů
   Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými subjekty určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 
  4. Zpracovatel osobních údajů
   Zpracovatel osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.
  5. Dozorový úřad
   Dozorový úřad je nezávislý organ veřejné moci, který je zřízen členským státem EU. Dozorovým úřadem pro ČR je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7.
  6. Anonymizování osobních údajů – při zpracování osobních údajů dochází k oddělení těchto údajů od údajů o Subjektu údajů
  7. Proces dvojitého ověření - pokud si Subjekt údajů vybere jako formu komunikace email, obdrží v prvním kroku ověřovací email a až po jeho potvrzení bude  požadavek zpracován.
  8. Cookies
   Cookie je soubor, který se ukládá do internetového prohlížeče nebo pevného disku Subjektu údajů. Tyto soubory následně umožňují Správci propojit jednotlivé aktivity Subjektu údajů a jejich vyhodnocení použít pro vytvoření nabídky odpovídající zájmům Subjektu údajů.
 3. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
  Správcem osobních údajů je společnost Raeder & Falge,s.r.o., IČO: 28714989, se sídlem Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 410 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 28279, která provozuje HOTEL LEV. 
 4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
  1. Abychom vám mohli poskytovat jednotlivé služby hotelu , potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření a plnění smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy. Při poskytování našich služeb nám rovněž vznikají zákonné povinnosti, v rámci kterých dochází ke zpracování osobních údajů. 
  2. Účely zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme především pro následující účely: 
   1. Uzavření smluvního vztahu se zákazníky o poskytování služeb hotelu 
    Pro tento účel zpracováváme osobní údaje na základě právního základu plnění smlouvy a/nebo našeho oprávněného zájmu (zejména v případě, kdy s námi jednáte jako zaměstnanec nebo jiná pověřená osoba a nemáme s vámi z tohoto důvodu žádný smluvní vztah). 
    Dále pro tento účel zpracováváme osobní údaje při řešení vašich reklamací, případně při poskytování stanovisek, při zasílání upomínek apod. 
   2. Ochrana právních nároků 
    Osobní údaje pro tento účel zpracováváme zejména proto, že je to nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně upomínání a vymáhání neuhrazených plateb. Pro tento účel zpracováváme osobní údaje na základě právního základu oprávněného zájmu na ochranu našich práv a právních nároků. V případě tohoto účelu osobní údaje uchováváme po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení účinnosti smlouvy.  
   3. Plnění obecných zákonných povinností 
    Pro tento účel zpracováváme osobní údaje na základě právního základu plnění právní povinnosti. 
    V případě tohoto účelu osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou právními předpisy. 
    Osobní údaje pro tento účel zpracováváme například proto, že mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách). Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.
   4. Vnitřní administrativní potřeby, evidence 
    Pro tento účel můžeme zpracovávat osobní údaje na základě právního základu oprávněného zájmu na uspokojování našich potřeb v rámci administrativy a zkvalitňování služeb. 
    V některých případech pro tento účel můžeme zpracovávat osobní údaje zejména proto, že jsou pro nás potřebné pro rozvoj naší činnosti, abychom mohli poskytovat kvalitní služby. 
   5. Návštěva webové prezentace 
    Navštívi-li subjekt údajů webovou prezentaci, dochází ke shromažďování a případnému zpracování těchto údajů: IP adresa, inforrmace o internetovém prohlížeči, informace o operačním systému, datum a čas přístupu, navštívené stránky, informace o chování Subjektu údajů na webové prezentaci (tyto jsou pro maximální bezpečnost subjektu údajů anonymizované), soubory cookies a jiných technologií.
   6. Marketingové nabídky 
    U subjektu údajů, který již využil služeb hotelu, může dojít ke zpracování osobních údajů za účelem reklamy a personalizovaného vyhodnocování údajů a propagace služeb hotelu. U nabídky služeb, které se netýkají hotelu, může subject údajů udělit souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem reklamy a personalizovaného vyhodnocování údajů. Kterýkoli ze souhlasů (s přijímáním nepersonalizované reklamy, personalizované reklamy nebo personalizací) může Subjekt údajů kdykoli odvolat bez udání důvodu. K tomu může Subjekt údajů zvolit uvedené možnosti v sekci Poučení o právech - Právo odvolat souhlas.
   7. Ochrana majetku a osob (bezpečnosti a zdraví)
    Za účelem ochrany majetku a osob správce monitureje vybrané prostory prostřednictvím kamerového systému. Data jsou ukládána na záznamové zařízení po dobu 7 dní. Kamerový system pro správce provozuje a technicky zabezpečuje zpracovatel. Data nejsou poskytována žádné třetí straně (vyjma zákonných  a životně důležitých zájmů) a slouží pro interní účely správce.
  3. Rozsah a zdroje zpracovávaných údajů. Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci smluvního ujednání a při užívání našich služeb dochází ke zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu Správce, tj. vylepšování a zefektivňování služeb přímo na míru jednotlivým klientům aj. v tomto rozsahu: základní identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, platební údaje, údaje o odebíraných službách, o využívání služeb, o zakoupeném zboží a platební morálce, provozní a lokalizační údaje, ostatní osobní údaje generované v souvislosti s poskytováním zboží a služeb a údaje z komunikace mezi Subjektem údajů a Správcem.
  4. Zdroje osobních údajů. Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu a jeho průběhu. Některé osobní údaje můžeme dále ověřovat a/nebo přímo získávat z veřejně přístupných rejstříků, seznamů/evidencí a rovněž z naší vlastní činnosti. 
 5. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB ZPRACOVATELŮ 
  Využíváme ke své činnosti služeb zpracovatelů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje výlučně na pokyn Správce a jsou vázáni k dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Zpracovatelé mají přístup k osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové období, které je potřebné k činnosti Správce nebo v rozsahu, ve kterém byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany Subjektu údajů.
 6. ZABEZPEČENÍ DAT 
  Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. 
  Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uložena osobní údaje a další opatření. 
 7. POUČENÍ O PRÁVECH 
  1. Právo na informace
   Subjekt údajů má právo kdykoli požadovat informace o způsobu zpracování svých osobních udajů uložených u Správce, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení. 
  2. Právo odvolat souhlas
   Subjekt údajů může kdykoli a bez udání důvodů odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který udělil Správci. Při obdržení obchodního sdělení může Subjekt údajů souhlas odvolat použitím hypertextového odkazu pro odhlášení.
  3. Právo na opravu
   Subjekt údajů může kdykoli opravit osobní údaje, které poskytl Správci ke zpracování.
  4. Právo na výmaz a omezení zpracování
   Subjekt údajů má  právo na výmaz a omezení zpracování osobních údajů zpracovávaných Správcem. O výmaz osobních údajů může požádat prostřednictvím kontatkních informací Správce. Osobní údaje budou smazány v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do jednoho měsíce od podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval Právnímu řádu ČR, bude místo výmazu osobních údajů omezeno jejich zpracování.
  5. Právo na přenositelnost údajů
   Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, které Správci předal ke zpracování. Tyto údaje Správce předá Subjektu údajů nebo jinému Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. K jinému Správci lze údaje předat pouze v případě, je-li to technicky možné.
  6. Právo podat námitku
   Subjekt údajů má právo kdykoli a bez udání důvodu podat námitku proti zpracování osobních údajů.
  7. Právo podat stížnost
   Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu proti zpracování svých osobních údajů Správcem, pokud se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.
 8. KONTAKT PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Pro uplatnění jednotlivých práv nebo pro jakékoli dotazy se můžete obrátit na emailovou adresu: info@raeder-falge.cz
 9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
  Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018. Poslední aktualizace proběhla 1.9.2018.  
Hotel LEV Lovosice v Lovosicích hodnocení